Nieuw!: bekijk ons YouTube kanaal voor de leukste filmpjes

Bekijk direct!

Algemene informatie Kinderopvang

 

Kinderopvang KiWi heeft als doel een pedagogisch verantwoorde opvang, verzorging en begeleiding te bieden aan kinderen tijdens de afwezigheid van hun ouders. Daarbij staan plezier, veiligheid, vertrouwen en ontwikkeling centraal. De pedagogisch medewerkers van KiWi nemen de tijd voor ieder kind. Zij gaan ervan uit dat aandacht voor elk kind belangrijk is om zich te kunnen ontwikkelen. Ze luisteren naar de kinderen en stimuleren hen om zelf hun mogelijkheden en onmogelijkheden te ontdekken. Met respect voor zichzelf en voor hun omgeving, zodat ieder kind bij KiWi het gevoel heeft:  ‘Ik ben ik en dat is oké’. KiWi: Waar elk kind zichzelf kan zijn.

Plezier, veiligheid, vertrouwen en ontwikkeling spelenderwijs zien we bij KiWi als basis voor de kinderen om zich te kunnen ontwikkelen. Daarom werken op iedere groep vaste pedagogisch medewerkers met wie uw kind een band kan opbouwen. De pedagogisch medewerkers besteden ook veel tijd aan het contact met de ouders. Niet alleen formeel op ouderavonden, maar ook dagelijks bij het halen en brengen van de kinderen. Op de kinderdagopvang wordt gewerkt met een mapje waarin bijvoorbeeld wordt geschreven wat het kind heeft gegeten en hoe het heeft geslapen.

Leren is leuk als je je veilig voelt”. Het spel van een kind kan voor de pedagogisch medewerkers een goed uitgangspunt zijn voor een gesprek. De pedagogisch medewerker stelt vragen, vraagt verduidelijking, kan op nieuwe mogelijkheden wijzen. Het kind maakt tijdens het spel zelf keuzes. Door het zelf te doen, het zelf te leren, krijgen kinderen vertrouwen in zich zelf. Wanneer een kind zich veilig en geaccepteerd voelt, durft een kind nieuwe dingen te gaan doen en leert een kind dat het niet erg is, wanneer iets niet direct lukt. Je kunt hulp vragen en het samen opnieuw proberen. Stapje voor stapje met hulp van je opvoeders. Spelen is belangrijk voor alle kinderen.

De interactie-theorie van pedagogen zoals Gordon, waarbij ‘actief luisteren’ een belangrijk uitgangspunt is voor de opvoeder, spreekt KiWi dan ook bijzonder aan. De pedagogisch medewerkers leren via deze methode te begrijpen, welke gevoelens en standpunten ten grondslag liggen aan het gedrag van een kind. Door open te staan en interesse te tonen voor het individuele kind, krijgen ze de informatie die hen helpt het kind goed te begrijpen en te begeleiden. Bij de baby- en dreumesgroepen wordt gewerkt met de visie van Emmi Pikler. Volgens de visie van Emmy Pikler ontwikkelt het kind zich het beste, wanneer het de ruimte krijgt om veel zelf te doen in zijn eigen tempo. De groepsleiding besteedt veel actieve aandacht aan de communicatie met baby’s en dreumesen tijdens de verzorgingsmomenten. In de pedagogiek van Reggio Emilia herkent KiWi haar eigen fundament: ‘Ik ben ik en dat is oké’, het kind is getalenteerd en competent. Deze pedagogiek zien wij daarom als waardevolle toevoeging voor onze peutergroepen.

Ontwikkeling ondersteunen. De pedagogisch medewerkers bieden de kinderen allerlei mogelijkheden om te spelen, activiteiten te ondernemen en andere kinderen te ontmoeten. Zo begeleiden zij de kinderen in het ontwikkelen van hun taalvaardigheid, rekenvaardigheid, denken, creativiteit, sociale vermogens en beweging.

Afstemming van leefwerelden van KiWi en thuis. De pedagogisch medewerkers besteden veel aandacht aan het contact met u als ouders. Dit gebeurt met name tijdens het kennismakingsgesprek en later bij het brengen en halen. Door van u dingen te horen over het kind en thuis, kunnen de pedagogisch medewerkers de twee werelden beter op elkaar laten aansluiten.

Vooral voor de baby’s en de dreumesen bent u de belangrijkste informatiebron. De pedagogisch medewerkers vinden het fijn, wanneer u uit u zelf dingen vertelt over thuis en wanneer u de pedagogisch medewerkers vragen stelt over uw kind bij KiWi. Het heen en weer schrift speelt hierbij een belangrijke rol.

 In het pedagogisch beleidsplan staan de pedagogische uitgangspunten en het ouderbeleid uitgebreid beschreven. 

Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid
Pedagogisch beleidsplan Kinderopvang KiWi
Informatieboek Stichting Kinderdagopvang KiWi, kinderdagopvang
Locatiewijzer Kinderopvang KiWi, Zaanstraat

Het laatste nieuws

Een inkijkje op de Zwerm.
 
    Lees het hele bericht
KiWi slaat haar vleugels uit en start per 17 augustus drie groepen in het prachtige, nieuwe kindcentrum De Zwerm in Scheemda samen met de scholen en peuterwerk.
 
    Lees het hele bericht
BSO De Leeuwen, @ Kindcentrum Feiko Clock, heeft een kleine metamorfose ondergaan,de muur is geverfd, er is nieuw speelgoed en er hangt kunst van de kinderen aan de wand. Wat is het gezellig geworden! En wat kun je er heerlijk spelen en plezier beleven. Fijn weekend allemaal!
 
    Lees het hele bericht

Een greep uit onze foto's

Wilt u nog meer foto's zien? Klik hier