VVE Programma Piramide

Wat is VVE?
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) richt zich op het voorkomen en bestrijden van ontwikkelingsachterstanden van jonge kinderen van twee tot zes jaar. Het doel is om kinderen een goede start te laten maken op de basisschool met een positief effect op de verdere schoolloopbaan. Met voorschools bedoelen we de periode van 2,5 tot 4 jaar en met vroegschools wordt de periode in groep 1 en 2 van de basisschool bedoeld. Als het consultatiebureau inschat dat de ontwikkeling van een kind minder goed verloopt, gaan ze hierover in gesprek met de ouders. Het consultatiebureau kan dan een VVE-indicatie geven waardoor een peuter extra dagdelen naar een peuterspeelgroep kan. Met een VVE-indicatie kunnen kinderen daar vier dagdelen (16 uur[1]) heen in plaats van twee dagdelen (8 uur). Voor de extra uren hoeven ouders niet te betalen. De peuterspeelgroepen van KiWi voldoen aan de landelijke eisen die gesteld worden aan een VVE: de pedagogisch medewerkers zijn geschoold in een VVE-programma en beschikken over taalniveau 3F op alle onderdelen (spreken, gesprekken voeren, luisteren, lezen en schrijven).

De visie van KiWi op VVE
Ieder kind is uniek en, zoals in de inleiding is benoemd, KiWi wil elk kind het gevoel geven: ‘Ik ben ik en dat is oké’. KiWi wil kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden door voor hen veelzijdige en passende speel- en ontwikkelmogelijkheden te creëren. Dit geldt zeker voor kinderen met een VVE-indicatie. Omdat deze kinderen extra ondersteuning nodig hebben ligt de focus voor hen op het bieden van een gestructureerd aanbod om de ontwikkeling zo goed mogelijk te stimuleren. Het gaat dan om alle ontwikkelingsgebieden: taal, rekenen, sociaal-emotioneel en motorisch.


Kinderen leven in onze regio vaker dan elders in Nederland in armoede, van generatie op generatie. Daardoor groeit een relatief groot aantal kinderen in deze regio op in een thuissituatie waar veel zorgen zijn. De kans dat deze kinderen achterstanden in hun ontwikkeling oplopen is hier dan ook groter dan in de rest van Nederland. Het is belangrijk om juist deze kinderen vroegtijdig in beeld te hebben om hen enig perspectief te kunnen bieden. De peuterspeelgroep is vaak de eerste plek buitenshuis waar jonge kinderen wat langere tijd doorbrengen en waar ze in contact komen met andere (professionele) ‘opvoeders’.  Pedagogisch medewerkers leren het kind al op jonge leeftijd kennen en hebben zeer regelmatig contact met de ouders. Daardoor kan een eventuele kwetsbaarheid van kinderen en gezinnen vroegtijdig aan het licht komen. De signalerende rol kan ertoe bijdragen dat ouders en kinderen op tijd ondersteuning krijgen.
Juist omdat KiWi er is voor jonge kinderen kan zij hierin het verschil maken. Vanwege de grote rol in de vroegsignalering is KiWi dan ook een belangrijke partner in de samenwerking rondom het lokale jeugdbeleid.


Specifieke aandacht is er ook nodig voor de taalontwikkeling, omdat naar verhouding veel kinderen in onze regio opgroeien in een taalarme omgeving. Binnen KiWi, en zeker op de peuterspeelgroepen, zijn de pedagogisch medewerkers altijd bezig om de taalontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Of ze nu lezen met de kinderen, gezamenlijk met hen eten of een buitenspel doen: in alles zit taal verweven zodat kinderen dit zoveel mogelijk aangereikt krijgen. Immers: hoe eerder de taalontwikkeling gestimuleerd wordt, hoe beter.

Het VVE-aanbod
KiWi heeft peuterspeelgroepen in de gemeente Westerwolde en in de gemeente Pekela. KiWi biedt op alle peuterspeelgroepen VVE aan en op elke peuterspeelgroep wordt gewerkt met erkende VVE-programma’s. De gemeente Westerwolde heeft in vrijwel elk dorp een peuterspeelgroep, in totaal zijn er tien. Er wordt in de gemeente Westerwolde gewerkt met het VVE-programma Piramide. Op een aantal peuterspeelgroepen wordt dit aangevuld met ‘Doe meer met Bas’. In Westerwolde kunnen kinderen van 2-4 jaar naar de peuterspeelgroepen en VVE.


In de gemeente Pekela heeft KiWi drie peuterspeelgroepen. Twee in Oude Pekela, in kindcentrum Feiko Clock, en één in Nieuwe Pekela, in Kindcentrum De Linde. In de gemeente Pekela werken de peuterspeelgroepen met het programma Uk & Puk. Uk & Puk sluit aan op de methoden die worden gebruikt in de groepen 1 en 2 (Schatkist) en in groep 3 (Veilig Leren Lezen) op de basisscholen in Oude Pekela en Boven Pekela. In Pekela kunnen kinderen van 2,5-4 jaar naar de peuterspeelgroepen en VVE.

[1] Kinderen met een VVE-indicatie hebben wettelijk gezien gedurende anderhalf jaar (van 2,5-4 jaar) recht op een VVE aanbod van in totaal 960 uur (60 weken x 16 uur).

VVE is op dit moment op de volgende locaties te volgen, te weten: ’t Beertje, d'Ondersteen, Krummelhörn, t Hummelhoeske, Lutke Beutels, De Alpaca's en Lama's, De Takjes, De Vissen, De Orka's en De Tijgers.

Intern begeleider
Binnen Kiwi is een intern begeleider (IB’er) aangesteld. De IB’er heeft zowel een ondersteunende taak naar de pedagogische medewerkers en ouders, als ook de taak van intermediair tussen pedagogische medewerkers en externe deskundigen. De IB’er heeft een belangrijke taak in het vroegtijdig signaleren van mogelijke problemen en achterstanden, middels groepsbezoeken en observaties ondersteunt de IB’er de pedagogische medewerkers in het signaleren van zorgen. Waar nodig speelt de IB’er een actieve rol in het begeleiden van peuters naar externe zorg.

Logopedie 
Op de peuterspeelgroepen van KiWi binnen de gemeente Westerwolde wordt in elk schooljaar preventieve logopedie ingezet. Het doel is het vroegtijdig signaleren van stem-, spraak- en taalstoornissen en andere logopedische stoornissen bij peuters en het uitbrengen van een advies hierover. Op de locatie vindt screening plaats van alle peuters. In een aantal gevallen vindt er een controle onderzoek plaats. Indien verdere behandeling gewenst is vindt er een doorverwijzing plaats naar een vrijgevestigde logopedist. Dit wordt gefinancierd vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekering.